เงื่อนไขการใช้งาน

บริษัท สยามไอซิน จำกัด ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชมทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ siamaisin.com และ/หรือ สยามไอซิน.com โดยบริษัทฯ ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทฯ รวมทั้งรับส่งข้อมูลของบริษัทฯและผู้ใช้งาน ในการใช้บริการเว็บไซต์ของท่านจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ดังนั้น ขอความกรุณาท่านศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้โดยละเอียดก่อนเข้าชมหรือใช้งาน ทั้งนี้ในการใช้การเยี่ยมชมหรือการใช้งานให้ถือว่าท่านได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานที่กำหนดไว้นี้ หากท่านผู้ใช้งานไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้งาน ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที

สิทธิความเป็นเจ้าของตามกฎหมายและข้อจำกัดในการใช้

เนื้อหาทุกอย่างในเว็บไซต์นี้ หรือในเว็บไซต์ย่อย และทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา เป็นของบริษัท สยามไอซิน จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “สยามไอซิน”) หรือเจ้าของเนื้อหานั้นๆ เนื้อหาเหล่านี้ไม่สามารถถูกนำไปใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง แปลความ แจกจ่าย หรือการประยุกต์ใช้อื่นๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสยามไอซินหรือเจ้าของเนื้อความนั้น สยามไอซินสงวนสิทธิที่จะเพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ย่อยอื่นๆ ได้ทุกเวลา โดยไม่ต้องมีการประกาศแจ้งล่วงหน้า

การสละสิทธิ์การรับประกันเนื้อหา

เนื้อหาต่างๆ ในเว็บไซต์ หรือในเว็บไซต์ย่อยถูกจัดทำขึ้นโดยไม่มีการรับประกันว่าเนื้อหาต่างๆ นี้จะปราศจากข้อผิดพลาด สยามไอซินจะใช้ความพยายามเต็มความสามารถในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยในเว็บไซต์ แต่ไม่รับประกันถึงความถูกต้อง สมบูรณ์แบบ และ/หรือ การตรงต่อเวลา

การสละสิทธิ์รับประกันเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงภายนอก

สยามไอซินไม่ใช่ผู้ดำเนินการ หรือดูแลเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงไปถึง (เว็บไซต์เชื่อมโยง) ทั้งทางตรงและทางอ้อม การอ้างถึงเว็บไซต์เชื่อมโยงอื่นๆ หรือผลิตภัณฑ์ Third Party หรือการบริการในเว็บไซต์ และในเว็บไซต์ย่อย หรือจากเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงไปถึง สยามไอซินสละสิทธิ์ทางกฏหมายในการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์เชื่อมโยงเหล่านั้น

ข้อจำกัดของการรับผิดชอบทางกฎหมาย

สยามไอซินไม่รับผิดชอบทางกฎหมายทั้งทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ ผลสืบเนื่อง การลงโทษ หรือความเสียหายอื่นๆ (การสูญเสียทางเศรษฐกิจ, การสูญเสียผลตอบแทน, การสูญเสียรายได้, การสูญเสียข้อมูล) อันเนื่องมาจากการเข้าถึง หรือไม่สามารถเข้าถึงตัวเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ย่อย หรือเว็บไซต์เชื่อมโยง ถึงแม้ว่าจะได้รับคำแนะนำในความเป็นไปได้ของความเสียหายนั้นๆ

เนื้อหาที่ถูกส่งมา


เนื้อหา ข้อมูล หรือความคิดเห็นต่างๆ ที่ผู้ใช้ส่ง หรือประกาศบนเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ย่อย (เนื้อหาที่ถูกส่งมา) ให้ถือว่าเป็นเนื้อหาที่ไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ และทางสยามไอซินไม่มีพันธะข้อผูกมัด รวมถึงพันธะต่อการปิดเนื้อหาเป็นความลับต่อเนื้อหาที่ถูกส่งมาเหล่านี้

การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์อื่น

สยามไอซินอนุญาตให้มีการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ได้ ภายใต้นโยบายต่อไปนี้

* เว็บไซต์ที่จะเชื่อมโยงมาต้องไม่ทำให้สยามไอซินเสื่อมเสีย หรือทำลายชื่อเสียง หรือประกอบด้วยเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

* เว็บไซต์ที่จะเชื่อมโยงมาต้องไม่สร้างเฟรมครอบเนื้อหาของสยามไอซิน หรือวิธีใดๆ ที่ทำให้แสดงว่าเนื้อหานั้นไม่ได้เป็นของสยามไอซิน

* จะต้องใช้ชื่อบริษัท และกลุ่มบริษัทอย่างถูกต้อง

การอนุญาตให้เชื่อมโยงนี้ จะสิ้นสุดทันทีหากมีการฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้งานใดๆ ในเว็บไซต์นี้ หรือในเว็บไซต์ย่อย เมื่อมีการยกเลิกการอนุญาตลิงก์เชื่อมโยงต่างๆ ถึงสยามไอซินจะต้องถูกลบออก

หากมีการไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้งาน เป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายใดๆ ท่านผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้นๆ ที่เกิดขึ้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

Scroll to Top

พูดคุยกับบริษัท