จ้างงานผู้พิการประจำปี 66

Previous slide
Next slide

     ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ผู้บริหารบริษัท สยามไอซิน จำกัด Mr. Tatsuyuki Saito (MD) และคุณภัททิยา รัตนจันทรานนท์ (DMD) ร่วมลงนามทำสัญญาจ้างเหมาบริการผู้พิการจำนวน 7 ท่าน และเยี่ยมชมการฝึกอาชีพภายในโรงเรียน ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี โดยในปี 2566 บริษัทฯ ดำเนินการจ้างเหมาบริการผู้พิการภายในจังหวัดปราจีนบุรี และทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 21 ราย เพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่าและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  

Scroll to Top

พูดคุยกับบริษัท