รับรางวัลจ้างงานคนพิการดีเด่น ปี 65

Previous slide
Next slide

     ในวันที่ 20 มกราคม 2566 คุณไอศิกา วัฒนาคร ผู้จัดการหน่วยงานทรัพยากรบุคคล ตัวแทนบริษัท สยามไอซิน จำกัด ได้เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณยกย่องสถานประกอบการดีเด่นที่ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2565 ในงานวันคนพิการสากลจังหวัดปราจีนบุรี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

Scroll to Top

พูดคุยกับบริษัท