เว็บไซต์ของบริษัท สยามไอซิน จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์สยามไอซิน”) และเว็บไซต์อื่นๆ ของสยามไอซิน อาจทำการเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ ด้วยความยินยอมของผู้ใช้ ต่อกฎระเบียบการที่กำหนด โปรดกรุณาศึกษาข้อกำหนดด้านสิทธิส่วนบุคคลของเว็บไซต์นั้นๆ ในการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้เพิ่มเติม

ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ต้องการให้ข้อมูลใดๆ ที่ทางเว็บไซต์ร้องขอ ผู้ใช้ยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ส่วนต่างๆ ได้ ยกเว้นข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับการบริการ

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญ ทางเว็บไซต์จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) Protocol

เว็บไซต์อาจจะส่ง “Cookies” ฝังไว้ยังเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ใช้ เพื่อติดตามการกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้ในอนาคต ซึ่ง Cookies คือตัวบ่งชี้ ที่ประกอบด้วยตัวอักษรเฉพาะ โดยผู้ใช้สามารถปฏิเสธการรับ Cookies หากผู้ใช้ไม่ประสงค์ให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ แก่ทางเว็บไซต์ และทางสยามไอซินจะไม่สามารถบ่งชี้ตัวผู้ใช้ได้ (โดยผู้ใช้งานจะต้องปรับแต่ง Browser ให้เปิดรับหรือปฏิเสธรับ Cookies ด้วยตนเอง)

ทั้งนี้ เว็บไซต์สยามไอซินจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านและทำความเข้าใจทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์สยามไอซิน

Scroll to Top