Previous
Next

     ในโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ มีกิจกรรม “การศึกษาดูงานในสถานประกอบการของนักเรียน ชั้น ม.3 ในจังหวัดปราจีนบุรี” โดยในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 สยามไอซินได้จัดกิจกรรมดังกล่าว ให้นักเรียนจากโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีมาศึกษาดูงานภายในบริษัท จำนวน 2 กลุ่ม รวม 93 คน

Scroll to Top